39-BB Ushak Carpet

Dimensions: 430cm X 590cm

Ushak Carpet – Turkey – Circa 1900’s