2012-110 Shahsavan Mafrash Fragment

Dimensions: 55cm X 95cm

Shahsavan Mafrash Fragment – Persia – Circa late 19th century