Kilims & Sumaks

Shahsavan Kilim

Shahsavan Kilim

View Antique

IP004 – Sivrihisar Kilim

IP004 – Sivrihisar Kilim

View Antique

Bijar Sumak Fragment

Bijar Sumak Fragment

View Antique

10724-1 Qashqaie Kilim Sofreh

10724-1 Qashqaie Kilim Sofreh

View Antique

4623-1 Sharkoy Kilim

4623-1 Sharkoy Kilim

View Antique

4388-1 Sharkoy Kilim

4388-1 Sharkoy Kilim

View Antique

4364-1 Shahsavan Saddle Bag

4364-1 Shahsavan Saddle Bag

View Antique

3194-1 Karabagh Runner

3194-1 Karabagh Runner

View Antique

3098-1 Bakhtiary Shushtar Kilim

3098-1 Bakhtiary Shushtar Kilim

View Antique

2777-2 Kamo Sofreh

2777-2 Kamo Sofreh

View Antique

2745-2 Baluch Sofreh

2745-2 Baluch Sofreh

View Antique

2604-2 Kamo Sofreh

2604-2 Kamo Sofreh

View Antique

2602-2 Kamo Sofreh

2602-2 Kamo Sofreh

View Antique

2601-2 Kamo Sofreh

2601-2 Kamo Sofreh

View Antique

2408-10 Shahsavan Sumak

2408-10 Shahsavan Sumak

View Antique

2012-110 Shahsavan Mafrash Fragment

2012-110 Shahsavan Mafrash Fragment

View Antique

2010-11 Daghestan Sumak Rug

2010-11 Daghestan Sumak Rug

View Antique

1990-1 Bijar Kilim

1990-1 Bijar Kilim

View Antique

1989-2 Qashqaie Blanket

1989-2 Qashqaie Blanket

View Antique

888-11B Senneh Kilim

888-11B Senneh Kilim

View Antique

881-1B Senneh Kilim

881-1B Senneh Kilim

View Antique